REGUŁY I REGULAMINY

Reguły lokalne:

  1. Granice pola gry są wytyczone przez białe paliki oraz stanowi je otaczający pole płot.
  2. Uwolnienie z terenów w naprawie oznaczonych niebieskimi palikami jest obowiązkowe.
  3. Uwolnienie z bezpośredniej bliskości drzew i krzewów niższych niż długość dwóch kijów golfowych jest obowiązkowe.
   Należy dokonać uwolnienie na odległość dwóch kijów.
  4. Na dołkach nr 3, 4 i 8 tee czerwone dla kobiet, seniorów powyżej 65 roku życia oraz dzieci do lat 15.
  5. Gra na greenie innym kijem niż putter jest zabroniona.
  6. W przypadku zagrania na green lub w pobliże (bliżej niż długość trzech kijów) innego niż aktualnie rozgrywanego dołka, należy upuścić piłkę w odległości minimum trzech długości kija od brzegu green’u.
  7. W przypadku zagrania piłki na out, można zdropować piłkę w pobliżu przekroczenia przez nią lini out of bounds, nie bliżej dołka, jednocześnie przyjmując karę dwóch punktów.
  8. Zabrania się gry więcej niż dwiema piłkami przez jednego grającego.
  9. Gracze mają obowiązek naprawiać ślady po piłce na greenach oraz darń wyrwaną przy uderzeniach.
  10. Zakazuje się grania piłkami range na polu golfowym.
  11. Obowiązuje odpowiedni ubiór golfowy – niedopuszczalne są koszulki typu t-shirt, dresy oraz dżinsy typu „Blue”.
  12. Należy przestrzegać etykiety golfowej.
  13. Do treningu golfowego służy driving range i chipping area – prawa strona drivingu – zabrania się treningu chippowania na polu golfowym.
  14. Rozpoczęcie gry z tee – wyłącznie z kołeczków tee.
  15. Pracująca obsługa pola ma pierwszeństwo przed grającymi.
  16. Gra i przebywanie na polu odbywają się na własną odpowiedzialność .
  17. W przypadku nie stosowania się do reguł lokalnych, zawodnik grający w turnieju zostanie ukarany ostrzeżeniem, następnym razem  1 pkt. karnym, za trzecim razem dyskwalifikacją.
  18. Parkowanie aut na parkingu przy polu odbywa się na własną odpowiedzialność.
  19. Wykupując prawo do gry potwierdzasz zapoznanie się z regulaminami oraz zobowiązujesz się do ich stosowania !!!

 

 

Regulamin Pola Golfowego:

  1. Na polu i driving range obowiązują reguły golfa (The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews) i zasady etykiety golfa
  2. Każda gra na polu, jak również korzystanie z „driving range” i obszarów treningowych muszą być zgłoszone w recepcji klubu.
  3. Członkowie klubu rejestrują grę za okazaniem karty członkowskiej. Osoby spoza klubu rejestrują grę po dokonaniu odpowiedniej opłaty i otrzymują dokument opłaty za pole
  4. Korzystanie z chipping area i puttowania na greenach pola wyłącznie po opłaceniu green fee (opłata dzienna, sezonowa, okresowa).
  5. Prawo do gry na polu mają osoby, które zapoznały się z regulaminem pola i zasadami bezpieczeństwa na polu. Osoby, które grają po raz pierwszy na polu golfowym muszą przejść stosowne przeszkolenie u instruktora (osoba taka jest do dyspozycji grających po telefonicznym umówieniu się na spotkanie).
  6. Dzieci i młodzież poniżej 15 roku życia mogą przebywać na polu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej lub za pozwoleniem właściciela pola.
  7. Zabieranie z pola treningowego (driving range) specjalnie oznaczonych piłek treningowych (tzw. Piłek rangeowych) jak również gra nimi na chipping area i na polu jest niedozwolona.
  8. Gra na polu osoby bez ważnej opłaty za pole (green fee) powoduje skasowanie podwójnej opłaty. Do kontroli upoważnieni są pracownicy pola i trenerzy.
  9. Niedopuszczalny jest wstęp na pole w ciężkich butach z protektorem i butach na obcasach.
  10. Przed uderzeniem piłki lub wykonaniem zamachu próbnego grający powinien upewnić się, że nikt nie stoi w pobliżu, eliminując tym samym niebezpieczeństwo uderzenia kogoś kijem lub piłką.
  11. Nie należy grać zanim zawodnicy idący przed nami nie zejdą na odległość gwarantującą im bezpieczeństwo.Pamiętaj golf jest grą, a pole golfowe, dom klubowy i parking obszarem szczególnej uprzejmości, niedopuszczalne jest używanie wulgarnego języka i komentowania gry innych !

 

 

 

 

Regulamin Driving Range:

 1. Należy używać wyłącznie piłek pobranych z maszyny.
 2. Należy wybijać piłki wyłącznie ze sztucznych mat.
 3. Gra z trawy jest dozwolona tylko w wyznaczonych miejscach z zachowaniem koniecznych zasad bezpieczeństwa: _z lewej strony drivingu w wyznaczonym miejscu _dolna część drivingu (pod stanowiskami) – wyłącznie wówczas gdy nie ma tam innych trenujących oraz strefy gry z trawy.
 4. Prawa strona drivingu – chipping area, miejsce treningu chippowania – zakaz gry piłkami rangeowymi; trening w określonym obszarze.
 5. Wchodzenie na obszar wybijania piłek i ich zbieranie jest zabronione.
 6. Wybijanie piłek poza teren driving range jest surowo wzbronione,
 7. Zabieranie piłek treningowych poza teren driving range jest zabronione.
 8. Wypożyczony sprzęt sportowy należy oddawać w ustalonym terminie, w stanie otrzymanym z wypożyczalni klubu.
 9. Koszyki do piłek należy odkładać w pobliże maszyny do wydawania piłek po skończonym treningu.
 10. Przy telefonicznej rezerwacji miejsca należy przybyć punktualne, a chcąc z niej zrezygnować lub przełożyć należy zrobić to jak najszybciej.
 11. Jeżeli na obszarze wybijania piłek znajduje się człowiek lub zwierzę, należy przerywać trening i poinformować o tym fakcie obsługę pola.

 

W trosce o bezpieczeństwo należy przestrzegać następujących zaleceń:

 1. Na pojedynczym stanowisku może trenować tylko jedna osoba.
 2. Gracz powinien w momencie wymachu stać obiema nogami na macie.
 3. Przed wykonaniem wymachu należy zwrócić uwagę czy kij nikomu nie zagraża.
 4. W razie zranienia lub innego urazu należy zgłosić się do obsługi.
 5. Grający ponosi pełną odpowiedzialność i jest zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej w związku z nieprzestrzeganiem postanowień niniejszego regulaminu. Ewidentne nieprzestrzeganie Zasad Lokalnych oraz Regulaminu Driving Range może być ukarane na wniosek Zarządu Stowarzyszenia zakazem wstępu na teren obiektu lub karą finansową.

———————————————————————————————————————–

REGULAMIN TURNIEJÓW GOLFOWYCH ROZGRYWANYCH NA POLU W MYŚLĘCINKU .

I.FORMAT ROZGRYWEK

 1. Format wszystkich rozgrywek podawany jest każdorazowo na stronie www.bkg.bydgoszcz.pl przed zawodami podczas ogłaszania o organizacji zawodów.

II. GOLF CUP

 1. BKG GOLF CUP to coroczny cykl siedmiu turniejów indywidualnych rozgrywanych na polu golfowym w Myślęcinku.

2. Turnieje rozgrywane są raz w miesiącu, w okresie od kwietnia do października, o ile nie zaistnieją nieprzewidziane okoliczności
uniemożliwiające rozegranie turnieju.

3.Decyzję o zmianie ilości turniejów podejmuje organizator zawodów w porozumieniu z  Zarządem  Klubu

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W turniejach z cyklu BKG GOLF CUP uczestniczyć może każdy golfista o statusie amatora.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odmówienia przyjęcia zgłoszenia na turniej.
 3. Warunkiem startu w zawodach jest uiszczenie opłaty startowej.

IV. REGUŁY

 1. Turnieje odbywają się według reguł R&A Golf Club of St. Andrews oraz reguł lokalnych pola.
 2. Turnieje rozgrywane są na osiemnastu dołkach (2 x dziewięć dołków) w systemie stroke play brutto i netto (na podstawie HCP lokalnego dla pola golfowego w Myślęcinku).
 3. Rozstrzygający głos w sprawie reguł ma Komisja Turniejowa, wsparta przez Komisje Handicapową lub / oraz członków Zarządu BKG, Radę Klubu, Kapitana Klubu.   Komisję Turniejową powołuje Zarząd Klubu na początku sezonu.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zastosowania czasowego zakazu startów w turniejach BKG wobec graczy rażąco lub wielokrotnie łamiących reguły.

V. TRENING I ROZGRZEWKA

 1. Dzień przed każdym turniejem jest dniem treningowym. Gra tego dnia jest darmowa dla graczy z opłaconym green fee,
  dla pozostałych graczy opłata wynosi 100 pln i obejmuje trening oraz udział w turnieju.  .
 2. W dzień turnieju dla zawodników trening na polu jest zabroniony pod karą dyskwalifikacji !!! . Gracze mogą się rozgrzewać wyłącznie na driving range, chipping area oraz na greenie  8 dołka,  trenując  tylko puttowanie.  W przypadku złamania tych zasad zawodnik nie będzie dopuszczony do zawodów !!!

VI. WYNIKI, REMISY I PUNKTACJA

 1. Wynik netto obliczany jest na podstawie lokalnego systemu handicapowego dla pola w Myślęcinku.
  HCP max dla kobiet 40,  dla mężczyzn 36.    Zasady obliczania LHCP znajdują się na stronie www.bkg.bydgoszcz.pl
 2. W przypadku remisów na pierwszych trzech pozycjach w kategorii brutto, o zajętym miejscu decyduje dogrywka, wg zasady „nagła śmierć”.  W przypadku kategorii netto rozstrzygnięcie następuje na podstawie wyniku na ostatnich dziewięciu dołkach.  W razie braku rozstrzygnięcia porównywane  będą wyniki na kolejnych sześciu, trzech lub ostatnim dołku.  W przypadku braku rozstrzygnięcia następuje dogrywka wg zasady „nagła śmierć”

VII. NAGRODY W KATEGORIACH BRUTTO I NETTO

 1. Upoważnionymi do odbioru nagród są gracze, którzy klasyfikują sie na miejscach I – III
  w kategoriach brutto i netto w danym turnieju, jak i w całym GOLF CUP. Osoby odbierające nagrody w kategorii brutto są pomijane przy przyznawaniu nagród w kategorii netto.
 2. W przypadku nieobecności zawodnika podczas wręczania nagród, nagroda będzie wręczona zawodnikowi podczas następnych zawodów w których zawodnik będzie uczestniczył.

VIII. ROZPOCZĘCIE GRY

 1. Godzina rozpoczęcia każdego turnieju jest podana wcześniej na stronie pola golfowego BKG.
 2. Spóźnienie na start (po rozejściu zawodników na dołki startowe) o czas umożliwiający jeszcze dołączenie do gry karane jest dwoma uderzeniami.    Dłuższe spóźnienia jednoznaczne są z dyskwalifikacją.

IX. TELEFONY

 1. W czasie turniejów zakazane jest korzystanie z telefonów komórkowych (prowadzenie rozmów) poza wyjątkowymi okolicznościami. Telefony winny być,  co najmniej wyciszone.

X. WYPEŁNIANIE I ZDAWANIE KART

 1. Gracze są zobowiązanie do czytelnego i rzetelnego zapisywania wyników brutto na każdym dołku.
 2. Po zakończeniu gry, gracze mają obowiązek sprawdzenia, podpisania i zdania w jak najkrótszym czasie kart wyników osobie odpowiedzialnej za rejestrację wyników turnieju.
 3. Po zdaniu kart nie można dokonywać na nich żadnych zmian.
 4. Odpowiedzialność za podanie prawdziwych i kompletnych wyników ponosi gracz.
 5. Jeżeli gracz nie zda karty po zakończeniu gry może zostać zdyskwalifikowany, o ile nie wystąpią okoliczności sugerujące
  odstąpienie od takiej kary.

XI. KLASYFIKACJA KOŃCOWA CYKLU BKG CUP

 1. W klasyfikacji końcowej brane pod uwagę są tylko te osoby, które mają przynajmniej cztery wyniki z turniejów BKG CUP danego sezonu.
 2. O miejscu w klasyfikacjach końcowych brutto i netto BKG CUP decyduje suma czterech najlepszych wyników uzyskanych w turniejach z cyklu z danego sezonu.
 3. W przypadku remisu na miejscach 1-3, o miejscu w klasyfikacji końcowej decyduje wynik dogrywki na czterech dołkach – pierwszym, szóstym, siódmym i dziewiątym. Jeżeli po czterech dołkach gracze startujący w dogrywce uzyskają taki sam wynik, dogrywka jest kontynuowana od pierwszego dołka w trybie „nagłej śmierci”.

XII. AKCEPTACJA REGULAMINU I ZGODA NA PUBLIKACJĘ

 1. Start w turnieju (wniesienie opłaty startowej) jest równoznaczny z akceptacją powyższego regulaminu, reguł lokalnych, regulaminu pola oraz driving range.
 2. Start w turnieju jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację zdjęć i danych w relacjach z turnieju.

 

REGULAMIN ZATWIERDZONY PRZEZ ZARZĄD BKG

Osoba odpowiedzialna za sprawy regulaminowe Piotr Wesołek

Facebook