Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków BKG – środa 3 kwietnia 17:00

Zarząd Bydgoskiego Klubu Golfowego zwołuje na dzień 3 kwietnia 2024r. (środa) godz. 17:00 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków BKG. Zebranie odbędzie się w siedzibie BKG przy ul. Gdańskiej 173-175, 85-674 Bydgoszcz (budynek dyrekcji LPKiW „Myślęcinek” // wjazd – skręt z Gdańskiej jak do ogrodu zoologicznego).

Porządek obrad:

 1. Wybór przewodniczącego zebrania.
 2. Wybór sprawozdawcy – protokolanta.
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.
 4. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Zarządu BKG za 2023r., w tym z Akademii golfa – sprawozdanie Prezesa nt. dotychczasowych 2-ch edycji, przedstawienie przez Prezesa założeń organizacyjnych i finansowych Akademii.
 5. Przedstawienie Sprawozdania finansowego BKG za 2023r.
 6. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Klubu z analizy dokumentów finansowych BKG za 2023 r. w tym bilansu za 2023 r. , i r-k zysku   i strat.
 7. Głosowania nad zatwierdzeniem sprawozdania i absolutorium dla Zarządu BKG za 2023r.
 8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady BKG za 2023r.
 9. Głosowania nad zatwierdzeniem sprawozdania i absolutorium dla Rady BKG za 2023r.
 10. Przedstawienie wniosków o odwołanie i powołanie członków Rady Klubu BKG.
 11. Głosowanie nad zatwierdzeniem  wwym. wniosków.
 12. Przedstawienie kandydatur i głosowanie nad zatwierdzeniem na nowych członków Rady BKG.
 13. Przedstawienie planów finansowych i działania   Zarządu BKG na 2024 r. i rok następny  / aktywności w obszarze : kalibracja pola,  inwestycje i  plany rozwojowe pola  /   z uwzględnieniem informacji nt. obszaru działania  poszczególnych członków Zarządu. Przedstawienie informacji nt. sytuacji organizacyjno – prawnej w zakresie współpracy z LPKiW w bieżącym roku i latach następnych oraz z Firmą MCH – Golf Factory z Bydgoszczy.
 14. Przedstawienie planów działania Rady BKG na rok 2024 i następny z uwzględnieniem informacji nt. obszaru działania poszczególnych członków Rady.
 15. Przedstawienie przez Zarząd idei planowanych zmian statutowych BKG.
 16. Terminarz turniejów i inne propozycje sportowo-rekreacyjne planowane w 2024 r.
 17. Wolne wnioski zapytania, propozycje i omówienie bieżących spraw.
 18. Dyskusja.
 19. Zamknięcie zebrania.

Przypominamy, że prawo głosu na Walnym Zebraniu mają osoby będące członkami BKG, którzy opłacili składkę członkowską na bieżący rok kalendarzowy.

Uprzejmie prosimy wszystkich członków  o stawiennictwo.

Zarząd i Rada BKG

BKGStatutKwiec221

Facebook