Nadzwyczajne Wlane Zebranie Członków BKG 3 kwietnia 2024 – najważniejsze uchwały i ustalenia

W dniu 3 kwietnia br. odbyło się Walne Zebranie Członków BKG.
W skrócie, zgodnie z porządkiem obrad opublikowanym we wcześniejszym ogłoszeniu o zwołaniu Walnego, podczas zebrania przedstawiono działalność Zarządu i Rady BKG za 2023 rok, dokonano zmian personalnych w Radzie Klubu, przedstawiono plany działania Klubu na 2024 rok m.in. ws. kalibracji pola, modernizacji parku maszynowego, zatrudnienia pracowników i kontraktowania usług w ramach utrzymania infrastruktury pola na sezon 2024 oraz przedstawiono wolne wnioski.
Walne Zebranie Członków BKG podjęło najważniejsze  Uchwały tj.:
1. zatwierdzono Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2023r.
2. zatwierdzono Sprawozdanie finansowe BKG  za 2023r.
3. udzielono absolutorium Zarządowi BKG za 2023r.
4. zatwierdzono Sprawozdanie Rady Klubu z działalności w 2023r.
5. udzielono absolutorium dla Rady Klubu za 2023r.
6. odwołano  z funkcji Członka Rady p. Filipa Płaszczykowskiego, przyjęto rezygnację z funkcji Przewodniczącej Rady p. Janiny Litwiniuk
7. przyjęto spośród członków BKG do Rady Klubu p. Marcina Schmidta oraz p. Macieja Osaka.
Rada Klubu w składzie Janusz Mojsiewicz, Marcin Schmidt, Maciej Osak wybrała spośród swojego grona na funkcję Przewodniczącego rady p. Macieja Osaka.
W ramach wolnych wniosków przyjęto postulaty wprowadzenia zmian organizacyjnych w ramach kontynuacji prowadzenia Akademii Golfa oraz wprowadzenia do cennika na sezon 24 bonifikat dla seniorów w wieku emerytalnym.
Pani Janinie Litwiniuk i panu Filipowi Płaszczykowskiemu składamy serdeczne podziękowania za ich wkład związany z działalnością Rady Klubu na rzecz BKG.
Zarząd i Rada BKG⛳️
Facebook