Zebranie członków klubu.

W piątek o godzinie 17:00 w siedzibie BKG przy ul. Gdańskiej  173-175 odbędzie się zebranie sprawozdawcze członków Klubu.

PORZĄDEK  ZEBRANIA:

  1. Powitanie uczestników przez Prezesa Klubu-zagajenie.
  2. Wybór protokolanta zebrania.
  3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego za 2018 rok.
  4. Udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 2018 rok.
  5. Przegłosowanie decyzji o podjęciu działań w celu uzyskania statutu Organizacji Pożytku Publicznego i zmiana zapisów Statutu.
  6. Wolne wnioski
Facebook